Prevádzkovateľ

ZEBRA STUDIO s.r.o.

Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice

IČO: 52158349

DIČ: 2120921352

IČ DPH: SK2120921352

Účel spracúvania osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, IP adresa spracuvávame na účely evidencie a vybavenie Vášho podnetu odoslaný pomocou kontaktného forumlára na našej webbovej stránke. Právnym základo spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý môžete vyjadriť zaškrtnutím políčka v kontaktnom formulári.  

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobbné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Prevádzkovateš uchováva osobné údaje najdlhšie na dobu vyžadovanú osobitnými predpismi upravujúcimi archivačné povinnosti.

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, bez ktorej splnenia nedokážeme riadne vybaviť Váš podnet. Prevádzkovateš nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo: – požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby – právo na opravu, vymazanie, alebob obmedzenie spracúvania osobných údajov – právo namietať proti spracóvaniu osobných údajov – právo na prenosnosť osobných údajov – právo poslať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava – právo svôj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať   Vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov a to prostredníctvom mailovej adresy: hello@zebrastudio.sk

Súhlas dotknutej osoby

Zaškrtnutím súhlasného tlačítka potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely podľa vyššie uvedeného poučenia /informácií v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

V Turčianskych Tepliciach 24.09.2021